1. DIENSTVERLENING
  1. De coach levert persoonlijke diensten aan bedrijven en particulieren. Deze diensten zijn in een voorstel vastgelegd en goedgekeurd door coachee en opdrachtgever. Uitgangspunt is dat de coach handelt vanuit integriteit volgens de NOBCO gedragscode en dat het belang van de coachee centraal staat.
  2. Het karakter van de dienstverlening is verklarend en gericht op persoonlijke bewustwording en verandering. De coachee past deze inzichten naar eigen keuze al dan niet toe in zijn/haar werksituatie.
  3. De coach behoudt zich het recht om af te zien van het aangaan van een relatie met de coachee. Ook kan het voorkomen dat tijdens het traject het door de coach beter wordt geacht de coachee door te verwijzen of de relatie met de coachee te beeindigen.
  4. d. De coach helpt coachees naar beste weten om meer inzicht te krijgen in competenties en het persoonlijk functioneren. De coach verplicht zichzelf om zich daarvoor in te spannen binnen de vooraf afgesproken kaders. Een resultaat kan, doordat het een persoonlijk proces van de coachee is, alleen worden gegarandeerd mits dit van te voren gedefinieerd en vastgelegd is. De opdracht wordt vastgelegd in een opdrachtbevestiging. De coachee is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige informatie over zichzelf en zijn lichamelijke en geestelijke toestand, en voor het maken van verantwoordelijke keuzes en het uitvoeren daarvan.
  5. Als klanten door de coach doorverwezen of geattendeerd worden naar andere dienstverleners, artsen of behandelaars, kan de coach niet garant staan voor deze diensten en de gevolgen daarvan.
  6. Afspraken met de coach die 48-24 uur tevoren worden afgezegd worden voor 50% in rekening gebracht. Afspraken die korter dan 24 uur tevoren worden afgezegd worden voor 100% in rekening gebracht. In noodsituaties kan hierop een uitzondering worden gemaakt.
  7. Indien een traject voortijdig wordt beeindigd door de coachee is de opzegtermijn 1 sessie waarbij deze laatste sessie wordt besteed aan de eindevaluatie en afronding. Het resterende aantal gesprekken wordt niet in rekening gebracht.
 2. VERTROUWELIJKHEID
  1. De naam, adres en andere persoonsgegevens van coachee worden door de coach gebruikt om contact te kunnen opnemen en voor de administratie. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.
  2. Aantekeningen van de coach zijn niet ter inzage voor derden. Na afronding van het coachtraject wordt het dossier vernietigd .
  3. Ervaringen die de coach opdoet tijdens de gesprekken met coachees kunnen worden genoemd of beschreven op een zodanige manier dat niet te achterhalen is welke persoon het betreft.
 3. BETALING
  De tarieven worden voorafgaand aan de dienstverlening bekend gemaakt. Een factuur dient binnen 28 dagen voldaan te worden tenzij anders is afgesproken.
 4. GARANTIE
  1. Door de aard van de dienstverlening en de nadrukkelijke inbreng van de coachee geeft de coach geen garantie voor succes of resultaat. De coachee bepaalt zelf of en hoe snel hij/zij een verandering teweeg brengt.
  2. Als de coachee niet tevreden is over de coaching, dient dit binnen acht dagen na de sessie schriftelijk aan de coach te worden gemeld. Er kan dan overleg plaatsvinden over hoe er in redelijkheid een oplossing kan worden gevonden voor de situatie. De cochee kan een klacht indienen bij de beroepsvereniging waarbij Sija Bos is aangesloten, het LVSC. Omdat Sija Bos lid is van de vertrouwenscommissie van LVSC, zal een klacht uiteraard door een van de andere leden in behandeling worden genomen.
 5. AANSPRAKELIJKHEID
  1. Mocht de coach op grove wijze nalatig zijn geweest, dan geldt eventuele aansprakelijkheid.
  2. Op al onze leveringen is het Nederlands recht van toepassing.